Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Provozovatel serveru Líbímseti.cz (dále jen "Provozovatel") je mimo jiné provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.libimseti.cz (dále jen "Server"). Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků v Serveru, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor na Serveru.

Zadávání reklamy

Reklamní plocha na Serveru se objednává na základě písemné, faxové nebo e-mailové objednávky – nebo zálohové (pro-forma) faktury zadavatele obsahující veškeré níže zmíněné náležitosti, a to nejpozději 3 pracovní dny před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Zadavateli v termínu do 1 pracovního dne ode dne jejího přijetí.
Objednávka musí obsahovat

 • Obchodní firmu či jméno a příjmení či jiný název Zadavatele
 • IČ Zadavatele
 • DIČ Zadavatele
 • Fakturační adresu Zadavatele
 • Poštovní adresu Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy
 • Kontakt
 • Kontaktní osoba
 • Telefon, fax
 • E-mail
 • Inzertní specifikace
 • Typ inzerce
 • Reklamní pozice
 • Kompletní podklady inzerce
 • Objem inzerce
 • Termíny reklamní kampaně
 • Cena

Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

 • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy v Serveru.
 • Zadavatel objednávky dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl 2.4 níže) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serveru v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na Serveru Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody.
 • Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

 • 1.nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele,
 • 2.reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
 • 3.reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
 • 4.reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,
 • 5.Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování /nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných v Serveru Provozovatele.

V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností Serveru realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele.

Reklamní podklady

Veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být prezentovány na Serveru v souladu s objednávkou Zadavatele, musí Zadavatel poskytnout Provozovateli nejpozději 2 pracovní dny před datem počátku reklamní kampaně.

Grafické reklamní prvky přijímané Provozovatelem pro internetovou reklamu jsou zejména reklamní bannery a reklamní tlačítka, které musí mimo jiné splňovat především podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, reklamních prvků a reklamních pozic.

 • Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.
 • GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). Alt text.

FLASH bannery musí obsahovat funkci "clickthru", tj. cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://].

 • U I-LAYERŮ musí být dodrženy dané specifikace a flashová kreativa musí obsahovat tlačítko ZAVŘÍT s příslušnou funkcí. Zobrazení 2x v týdnu na cookies – doba animace se řídí pravidly konkrétních reklamních formátů. Platí i pro další speciální formáty: interstitial, roll out banner, atp.

Veškeré specifikace výroby reklamních sdělení umisťovaných na Serverech Provozovatele jsou definovány v odkazu na Provozovatele uvedeném na internetovém serveru dostupném na internetové adrese (URL) http://www.libimseti.cz

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kriteria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí za řádné zveřejnění.

Oznámení skutečnosti o nevhodnosti reklamních sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu oznámí Provozovatel Zadavateli nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

Změny v reklamních kampaních

Veškeré podklady ke změně v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani musí Zadavatel poskytnout nejpozději jeden pracovní den před datem zamýšlené změny. V případě, že Zadavatel tak neučiní, Provozovatel neodpovídá za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky, v případě že změněná kampaň není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, pak bude realizována v nejbližším možném termínu.

Finanční podmínky

Cena

Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele a na základě statistik průběhu reklamní kampaně, které generuje Provozovatel. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden (1) pracovní den před zahájením příslušné reklamní kampaně. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 dnů po skončení reklamní kampaně, případně do 15 dnů po konci kalendářního měsíce. Pokud reklamní kampaň probíhá v několika měsících, jsou na konci každého měsíce vystaveny dílčí faktury na poměrnou část kampaně. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, je povinen informovat písemně Provozovatele nejpozději 2 pracovní dny před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně. V pozdějším termínu budou objednateli účtovány storno poplatky:

 • 1.při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,
 • 2.při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Zadavateli nevrací.

Minimální výše objednávky

Objednávka musí být v minimální výši 3.500,- Kč bez DPH.

Statistiky

Ke každé reklamní kampani se automaticky generuje statistika, která je Zadavateli zdarma přístupná. Uživatelské jméno a přístupové heslo Zadavatel obdrží e-mailem od Provozovatele po spuštění reklamní kampaně. Statistika poskytuje údaje zpětně - tj. pro příslušný den se generuje v průběhu noci na další den. Pro účel případné reklamace jsou však závazné pouze a výlučně hodnoty počtu impresí (tj. zobrazení).

Reklamace

 • V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevu z ceny.
 • Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.
 • Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně.
 • Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 6 hodin v průběhu kalendářního dne. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Zadavatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.
 • Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých serverů Provozovatele.
 • Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.
 • Námitky vůči vystaveným fakturám, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Zadavateli, je povinen Zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.

Závěrečná ustanovení

 • Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě.
 • Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.
 • Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky). V případě sporů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.
 • Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.
 • Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2007